J-MAT Next Gen

คืออะไร: เป็นโครงการที่ค้นหานิสิต-นักศึกษาแต่ละสถาบันที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นคณะทำงานชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เพื่อแ็เป็นตัวแทนสถาบันในการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเยาวชนที่สนใจโดยฝึกบริหารโครงการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

สมัคร J-MAT Next Gen

คุณสมบัติ: นิสิต-นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพการทำงานรอบด้านของตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

Read More

โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด

คืออะไร: เป็นโครงการสัมมนาที่อัพเดตแทรนด์ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆด้านการตลาด จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาก้าวทันแทรนด์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการตลาด จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริงในอนาคต

สิ่งที่จะได้รับ: พัฒนาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนมุมมอง

เหมาะสำหรับใคร: นิสิต-นักศึกษาที่มีความต้องการจะพัฒนา และอัพเดตแทรนด์ความรู้และประสบการณ์

J-MAT Award

คืออะไร: เป็นโครงการประกวดแผนการตลาดชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเขียนแผนการตลาดเต็มรูปแบบเสมือนทำงานจริง ตามโจทย์ที่กำหนดจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

วัตถุประสงค์: เปิดประสบการณ์ใหม่และเต็มรูปแบบ, ท้าทายความสามารถ, พัฒนาความรู้ด้านการตลาด, พัฒนาทักษะการทำงานเป็น Teamwork

Marketing Trainee

คืออะไร: เป็นโครงการอบรมพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมของนักการตลาดรุ่นเยาว์ จำนวน 80-100 คน ที่กำลังจะจบการศึกษาในแต่ละปีจากทุกสถาบัน ก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง โดยจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดระดับประเทศ และยังได้ Connection จากรุ่นพี่รวม 3000 คนอีกด้วย

ทำอะไร:
– เข้าอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
– ทดลองการทำแฟนการตลาดร่วมกัน
– เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนาน

สิ่งที่จะได้รับ: เตรียมความพร้อม เติมความรู้ เพิ่มประสบการณ์ สร้าง Connection

เหมาะสำหรับใคร: นิสิต-นักศึกษา สาขาการตลาดชั้นปีที่ 4ที่มีความต้องการที่จะเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่โลกการทำงานจริง

More Information About J-MAT
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo