เกียรติยศแห่งรางวัลโล่เกียรติคุณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
  • ได้รับโล่เกียรติคุณ ในงาน Marketing Day 2019  ที่จัดขึ้น ใน วันที่ 15 พฤศจิกายน  2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์  ชั้น 22 โรงแรม เซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
  • ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน และในช่องทางของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
  • ผู้ชนะรางวัล Marketing of the Year, Sustainability Campaign จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยก้าวสู่เวทีระดับสากล เข้าร่วมการแข่งขัน Asia Marketing Excellence Awards งานยิ่งใหญ่ประจำปีของนักการตลาดเอเชีย ซึ่งจัดโดย Asia Marketing Federation

เกณฑ์การตัดสิน

ประเภทรางวัล “การตลาดยอดเยี่ยม”

1. วัตถุประสงค์ และ กลยุทธ์ของแผนงาน  (Objective & Strategy)

ผลงานแคมเปญต้องมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนชัดเจนเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายรวมถึง มีการวางกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม โดดเด่น มีส่วนผสมทางการตลาดที่ตอบโจทย์อย่างลงตัว

2. แนวคิด และ ความคิดริเริ่ม   (Concept & Originality)

ผลงานแคมเปญมีแนวทางความคิดทางการสื่อสารการตลาดที่โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร และมีการนำเสนออย่างลงตัว ทั้งคุณค่าของสินค้าและบริการ พร้อมสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ผ่านเครื่องมือทางการตลาด

3. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (Creativity & Innovation)

ผลงานแคมเปญมีไอเดียซึ่งนำไปสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ต่างๆที่มีการนำไปใช้จริง หรืออยู่ระหว่างการพัฒนา มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับแบรนด์หรือสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. คุณภาพของการดำเนินงานและการดำเนินงาน (Quality of Implementation & Execution)

ผลงานแคมเปญสามารถนำกลยุทธ์ทางการตลาดที่กำหนดไว้มาส่งเสริมคุณค่าของสินค้าทางด้านการตลาดและการขายได้เป็นอย่างดี   สามารถสร้างแรงจูงใจ และ มีความน่าสนใจได้

5. ประสิทธิผลและผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Effectiveness & Business Results)

แคมเปญที่ประสบความสำเร็จที่นำเสนอต้องเชื่อถือได้ มีหลักฐานพิสูจน์ได้และมีผลต่อการสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็ง เป็นแคมเปญที่ส่งผลเชิงบวกให้กับแพรนด์และสินค้า สามารถทำต่อเนื่องได้

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครขอรับรองว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มิใช่การทําซ้ำ ดัดแปลง คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดหรือกระทำการอันใดซึ่งเป็นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่มีบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานนั้น (เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้เข้าประกวดได้)

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo