J-MAT

J-MAT (Junior Marketing Association of Thailand) คือเครือข่ายนิสิต/นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาดภายใต้การดูแลของ “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” โดยมีวาระ 1 ปี ซึ่งพันธกิจหลักของเราคือการพัฒนาศักยภาพนิสิต/นักศึกษาที่สนใจการตลาด เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคต

พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการตลาดสู่กลุ่มนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์

J-MAT ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพนิสิต/นักศึกษาที่มีความสนใจด้านการตลาดให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ J-MAT Sharing Together, โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด, โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award, โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee, โครงการ J-MAT Next Gen

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ผ่านการทำงานตามฝ่ายการเรียนรู้

J-MAT มีการแบ่งหน้าที่การบริหารงานอย่างชัดเจน เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญ โดยมีทั้งหมด 5 ฝ่าย คือ Brand Management, Strategic Management, Marketing Communication, CRM, International

พัฒนาเครือข่ายของนักการตลาด

J-MAT คือเครือข่ายของตัวแทนนักการตลาดรุ่นเยาว์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมกับ J-MAT วาระละ 1 ปีมากว่า 33 รุ่น

สายงานภายใน J-MAT

J-MAT มีการแบ่งหน้าที่การบริหารอย่างชัดเจนเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในระยะเวลา 1 ปี

STRATEGIC MANAGEMENT

วางแผนพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษาให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และวางแผนส่งเสริมให้โครงการต่างๆ เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการคิดเชิงเหตุและผล เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้

BRAND MANAGEMENT

วางแผนและกำกับดูแลกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในระยะยาวทั้งในส่วนของแบรนด์องค์กร(Corporate brand) และแบรนด์ของโครงการต่างๆ (Project brand) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ J-MAT ให้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของเยาวชนที่สนใจทางด้านการตลาด โดยพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ดูแลแนวทางการใช้งาน Brand guidelines ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ และมีส่วนสำคัญในการช่วยเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการและแนวทางการสื่อสารทั้ง Online/Offline ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality)

MARKETING COMMUNICATION

วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ดูแลงานด้านการสื่อสารทางการตลาด ทั้ง Online/Offline ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและได้ผลลัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำงานร่วมกับทีมวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Management) และทีมบริหารแบรนด์ (Brand Management) ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ในด้านการสื่อสาร

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

วางแผนและกำกับดูแลกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์และโครงการที่ J-MAT เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ ผู้สนับสนุนโครงการ, คณาจารย์ และเครือข่ายนักการตลาดที่เกี่ยวข้อง แล้วคอยติดตามและวิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจและนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

INTERNATIONAL

คิดและพัฒนาทักษะทางภาษาของบุคคลากรภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนา J-MAT สู่สากล วางแผนและกำหนดกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของกลุ่มนักศึกษาที่สนใจการตลาดเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ J-MAT
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo