J-MAT

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT (Junior Marketing Association of Thailand) คือ เครือข่ายตัวแทนนิสิต นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครแต่ละสถาบันทั่วประเทศ ที่มีความสนใจพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะทำงานบริหารโครงการ โดยมีวาระ 1 ปี

Vision :
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่สนใจด้านการตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต

Mission :
1. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ ให้แก่นักตลาดรุ่นเยาว์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ
2. สร้างเครือข่ายเยาวชนนักการตลาดร่วมกันระหว่างนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ
3. ส่งเสริมและผลักดันความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงบวก ให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการตลาดจากการเรียน สู่การลงมือทำจริง

พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการตลาดสู่กลุ่มนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์

J-MAT ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อยกระดับคุณภาพนิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจด้านการตลาด ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ J-MAT Sharing Together, โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด, โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award, โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee และ โครงการ J-MAT Next Gen เป็นต้น

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ผ่านการทำงานตามฝ่ายการเรียนรู้

J-MAT มีการแบ่งหน้าที่การบริหารงานอย่างชัดเจน เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญ โดยมีทั้งหมด 4 ฝ่าย คือ Strategic Management & International, Brand Management, Marketing Communication, Customer Relationship Management

พัฒนาเครือข่ายของนักการตลาด

J-MAT มีเครือข่ายตัวแทนนิสิต นักศึกษา นักการตลาดรุ่นเยาว์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมกับ J-MAT วาระละ 1 ปี มากว่า 34 รุ่น

สายงานภายใน J-MAT

J-MAT มีการแบ่งหน้าที่การบริหารอย่างชัดเจนเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในระยะเวลา 1 ปี

STRATEGIC MANAGEMENT & INTERNATIONAL
วางแผนพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษาให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และวางแผนส่งเสริมให้โครงการต่างๆ เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการคิดเชิงเหตุและผล เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ในส่วน International จะทำการคิดและพัฒนาทักษะทางภาษาของบุคคลากรภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนา J-MAT สู่สากล พร้อมทั้งขยายวงกว้างในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของกลุ่มนักศึกษาที่สนใจการตลาดเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล

BRAND MANAGEMENT
วางแผนและกำกับดูแลกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในระยะยาวทั้งในส่วนของแบรนด์องค์กร (Corporate brand) และแบรนด์ของโครงการต่างๆ (Project brand) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ J-MAT ให้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของเยาวชนที่สนใจทางด้านการตลาด โดยพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ดูแลแนวทางการใช้งาน Brand guidelines ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ และมีส่วนสำคัญในการช่วยเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการและแนวทางการสื่อสารทั้ง Online/Offline ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality)

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
วางแผนและกำกับดูแลกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์และโครงการที่ J-MAT เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ ผู้สนับสนุนโครงการ, คณาจารย์ และเครือข่ายนักการตลาดที่เกี่ยวข้อง แล้วคอยติดตามและวิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจและนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

MARKETING COMMUNICATION
วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ดูแลงานด้านการสื่อสารทางการตลาด ทั้ง Online/Offline ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและได้ผลลัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำงานร่วมกับทีมวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Management) และทีมบริหารแบรนด์ (Brand Management) ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ในด้านการสื่อสาร

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ J-MAT
logo