สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

บุรณิน รัตนสมบัติ
นายกสมาคม
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย
เลขาธิการ
รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
วิไลวรรณ กาญจนกันติ
กรรมการเหรัญญิก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายการบัญชีและภาษีองค์กร
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พงษกรณ์ คอวนิช
อุปนายกฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ และสมาชิกสัมพันธ์
Head of Product Marketing Unit
Advanced Wireless Network Co., ltd
ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล
อุปนายก และ ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Managing Partner
บริษัท พายาซาลมิ เรืองกิตติกุล
แอนด์ แอสโซซิเอส จำกัด
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายกฝ่ายออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ และนวัตกรรมการตลาด
กรรมการบริหารและที่ปรึกษา
ด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
สุภาวดี ตันติยานนท์
อุปนายกฝ่ายความร่วมมือภาครัฐและสาธารณะ
Founder
Experience Matters Co., Ltd.
สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
อุปนายกฝ่ายการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยี
Strategic Planning Director
บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด
ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม การสื่อสาร และการตลาดยั่งยืน
หัวหน้าภาควิชาการตลาด
ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด
คณะบัญชีฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิรุตติ ศุขโรจน์
กรรมการอำนวยการ และ ที่ปรึกษากฎหมาย
หัวหน้าสำนักงาน
มาร์เก็ตติ้ง ลอว์ คลินิค
กฤษณะ บุญยะชัย
กรรมการอำนวยการ
ประธานกรรมการ
บริษัท ที คิวอาร์ จำกัด (มหาชน)
จักรพล จันทวิมล
กรรมการอำนวยการ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จิตราวิณี วรรณกร
กรรมการอำนวยการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์
กรรมการอำนวยการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ชญาน์ จันทวสุ
กรรมการอำนวยการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ชนิกานต์ โปรณานันท์
กรรมการอำนวยการ
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจภาครัฐ ภาคการศึกษา และสาธารณสุข
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ณพดล มานะไชยรักษ์
กรรมการอำนวยการ
Agency Business Lead
Google Customer Solutions, Thailand
ณรงค์เวทย์ วจนพานิช
กรรมการอำนวยการ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ควอลิตี้คอนสครัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ดวงพร วงศ์กวีสกุล
กรรมการอำนวยการ
SVP - Personal Care
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
กรรมการอำนวยการ
Chairman of Management Board
INTAGE Thailand
แดน ปฐมวาณิชย์
กรรมการอำนวยการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
กรรมการอำนวยการ
Co-Founder
Small World for Kids Co.,Ltd.
บังอร สุวรรณมงคล
กรรมการอำนวยการ
CEO & Founder
Hummingbirds Consulting
ผศ. ปิติพีร์ รวมเมฆ
กรรมการอำนวยการ
ประธานกรรมการบริหาร
และ ผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท เอมบิชั่น คอร์ป จำกัด
ปิยะชาติ อิศรภักดี
กรรมการอำนวยการ
CEO
บริษัท แบรนดิ แอนด์ คอมพานีส์ จำกัด (BRANDi and Companies)
พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
กรรมการอำนวยการ
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้านความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภูษิต ศศิธรานนท์
กรรมการอำนวยการ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด
วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล
กรรมการอำนวยการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
วิสสุต เมธีสุวกุล
กรรมการอำนวยการ
Social Lead & Social Strategy
ในกลุ่มประเทศ ASEAN
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศรีสุภาคย์ อารีวณิชกุล
กรรมการอำนวยการ
Corporate Business Director
LINE Company (Thailand) Limited
ดร.ศรุต วานิชพันธุ์
กรรมการอำนวยการ
Director
Sea Thailand
ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
กรรมการอำนวยการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
BG Container Glass Public Company Limited
สรรค์ฉัตร จันทร์สระแก้ว
กรรมการอำนวยการ
Chief Executive Officer (CEO) Dentsu X (Thailand) Ltd.
สิรินิธิ์ วิรยศิริ
กรรมการอำนวยการ
Head of Business Marketing, Thailand & Philippines
TikTok
โสภี ฉวีวรรณ
กรรมการอำนวยการ
CEO & Communicators
Relations Director
Chom
โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
กรรมการอำนวยการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ด้านการตลาดและนวัตกรรม
กลุ่มบริษัทเดนท์สุฯ ประเทศไทย

สมัครรับข่าวสาร

logo