สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

อนุวัตร เฉลิมไชย
นายกสมาคม
Head of Ceramics Business
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
ผศ.(พิเศษ)ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
เลขาธิการ และ ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร
ประธาน
บริษัท คอมมูนิเคชั่นแอนด์มอร์ จำกัด
วรนันท์ โสดานิล
กรรมการเหรัญญิก
Chief Financial & Accounting Officer
SCG Ceramics Public Company Limited
ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล
อุปนายก และ ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Managing Partner
บริษัท พายาซาลมิ เรืองกิตติกุล
แอนด์ แอสโซซิเอส จำกัด
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายก และ ประธานฝ่ายออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และนวัตกรรมการตลาด
กรรมการบริหารและที่ปรึกษา
ด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย
ประธานฝ่ายกิจกรรม และ สมาชิกสัมพันธ์
รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร
BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
พงษกรณ์ คอวนิช
ประธานฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ
Head of Product Marketing Unit
Advanced Wireless Network Co., Ltd.
สุภาวดี ตันติยานนท์
ประธานฝ่ายความร่วมมือภาครัฐ และ สาธารณะ
Founder
Experience Matters Co., Ltd.
สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
ประธานฝ่าย Digital Marketing & Technology
Strategic Planning Director
บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด
นิรุตติ ศุขโรจน์
กรรมการอำนวยการ และ ที่ปรึกษากฎหมาย
หัวหน้าสำนักงาน
มาร์เก็ตติ้ง ลอว์ คลินิค
โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
กรรมการอำนวยการ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์
และการสื่อสารกลุ่ม
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ขัตติยา อินทรวิชัย
กรรมการอำนวยการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
จักรพล จันทวิมล
กรรมการอำนวยการ
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จันทนา เตชะศิรินุกูล
กรรมการอำนวยการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจคลาวด์และดิจิทัล
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์
กรรมการอำนวยการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ชนิกานต์ โปรณานันท์
กรรมการอำนวยการ
Marketing and Operation Director
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ณัฐสรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์
กรรมการอำนวยการ
Investment Strategy Director
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ณภัทร์ จรัสสุวิชากณิช
กรรมการอำนวยการ
Head of Direct Sales
Google Customer Solutions – Thailand
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
กรรมการอำนวยการ
Chairman of Management Board
INTAGE (Thailand) Co.,Ltd.
ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
กรรมการอำนวยการ
Co-Founder
Small World for Kids Co.,Ltd.
ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์
กรรมการอำนวยการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์
กรรมการอำนวยการ
President
The 1 Central Group
นรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร
กรรมการอำนวยการ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพานิชย์
บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
บังอร สุวรรณมงคล
กรรมการอำนวยการ
CEO & Founder
Hummingbirds Consulting
ผศ. ปิติพีร์ รวมเมฆ
กรรมการอำนวยการ
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์
กรรมการอำนวยการ
Vice President- Beauty & Personal Care SEAT
Unilever Thai Trading Limited
ไผท ผดุงถิ่น
กรรมการอำนวยการ
CEO
บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
พลภัทร ทรงธัมจิตติ
กรรมการอำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และผู้ร่วมก่อตั้ง GetLinks
ดร.ศรุต วานิชพันธุ์
กรรมการอำนวยการ
Director
Sea Thailand
ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
กรรมการอำนวยการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
BG Container Glass Public Company Limited
สิรินิธิ์ วิรยศิริ
กรรมการอำนวยการ
Head of Business Marketing, Global business solution
TikTok Thailand
สรรค์ฉัตร จันทร์สระแก้ว
กรรมการอำนวยการ
Chief Executive Officer (CEO) Dentsu X (Thailand) Ltd.
ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
กรรมการอำนวยการ
หัวหน้าภาควิชาการตลาด
ประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด
คณะบัญชีฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัครรับข่าวสาร

logo