สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

อนุวัตร เฉลิมไชย
นายกสมาคม
Head of Ceramics Business
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
ผศ.(พิเศษ)ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
เลขาธิการ และ ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร
ประธาน
บริษัท คอมมูนิเคชั่นแอนด์มอร์ จำกัด
วรนันท์ โสดานิล
กรรมการเหรัญญิก
Chief Financial & Accounting Officer
SCG Ceramics Public Company Limited
ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล
อุปนายก และ ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Managing Partner
บริษัท พายาซาลมิ เรืองกิตติกุล
แอนด์ แอสโซซิเอส จำกัด
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายกฝ่ายวิชาการและข้อมูลตลาด
กรรมการบริหารและที่ปรึกษา
ด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย
ประธานฝ่ายกิจกรรม และ สมาชิกสัมพันธ์
รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการองค์กร
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
พงษกรณ์ คอวนิช
ประธานฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ
Head of Product Marketing Unit
Advanced Wireless Network Co., Ltd.
สุภาวดี ตันติยานนท์
ประธานฝ่ายความร่วมมือภาครัฐ และ สาธารณะ
Founder
Experience Matters Co., Ltd.
สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
ประธานฝ่าย Digital Marketing & Technology
Strategic Planning Director
บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด
นิรุตติ ศุขโรจน์
กรรมการอำนวยการ และ ที่ปรึกษากฎหมาย
หัวหน้าสำนักงาน
มาร์เก็ตติ้ง ลอว์ คลินิค
โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
กรรมการอำนวยการ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์
และการสื่อสารกลุ่ม
กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จักรพล จันทวิมล
กรรมการอำนวยการ
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จันทนา เตชะศิรินุกูล
กรรมการอำนวยการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจคลาวด์และดิจิทัล
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
Chartchai
ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์
กรรมการอำนวยการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ณัฐสรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์
กรรมการอำนวยการ
Investment Strategy Director
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
กรรมการอำนวยการ
COO & MD
INTAGE (Thailand) Co.,Ltd.
ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์
กรรมการอำนวยการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์
กรรมการอำนวยการ
President
The 1 Central Group
ธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
กรรมการอำนวยการ
Co-Founder
Small World for Kids Co.,Ltd.
นรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร
กรรมการอำนวยการ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพานิชย์
บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด
บังอร สุวรรณมงคล
กรรมการอำนวยการ
CEO & Founder
Hummingbirds Consulting
ผศ. ปิติพีร์ รวมเมฆ
กรรมการอำนวยการ
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไผท ผดุงถิ่น
กรรมการอำนวยการ
CEO
บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด
พลภัทร ทรงธัมจิตติ
Committee
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และผู้ร่วมก่อตั้ง GetLinks
ดร.ศรุต วานิชพันธุ์
กรรมการอำนวยการ
Director
Sea Thailand
ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
กรรมการอำนวยการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
BG Container Glass Public Company Limited
สรรค์ฉัตร จันทร์สระแก้ว
กรรมการอำนวยการ
Chief Executive Officer (CEO) Dentsu X (Thailand) Ltd.
สิรินิธิ์ วิรยศิริ
กรรมการอำนวยการ
Head of Business Marketing, Global business solution
TikTok Thailand
อริยะ พนมยงค์
กรรมการอำนวยการ
Chief Transformation Officer & Founder
Transformational
ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
กรรมการอำนวยการ
Assistant to the President for Communication, Brand, and Alumni Relations
Chulalongkorn Univercity

สมัครรับข่าวสาร และอัปเดตเทรนด์การตลาดทุกสัปดาห์

logo