สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บุรณิน รัตนสมบัติ
เลขาธิการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารกลยุทธ์ กลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
วิไลวรรณ กาญจนกันติ
กรรมการเหรัญญิก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม และ ประชาสัมพันธ์
Chief Corporate Affairs Officer (CCAO)
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
อุปนายกฝ่าย Digital & Innovation
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์
และการสื่อสารกลุ่ม
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
พงษกรณ์ คอวนิช
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และจัดหารายได้
Head of Product Marketing & Post Paid Unit
Advanced Wireless Network Co., Ltd.
ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล
อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Managing Partner
บริษัท พายาซาลมิ เรืองกิตติกุล
แอนด์ แอสโซซิเอส จำกัด
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายกฝ่ายวิชาการและข้อมูลตลาด
กรรมการบริหารและที่ปรึกษา
ด้านการสื่อสาร ศูนย์สาธารณประโยชน์
และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
สุภาวดี ตันติยานนท์
อุปนายกฝ่าย รัฐกิจสัมพันธ์
Founder
Experience Matters Co., Ltd.
อภิรักษ์ วาราชนนท์
กรรมการ
Chief People Officer
(People Support Center)
บมจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
เอพริล ศรีวิกรม์
กรรมการ
Head of CPG & Banking and Financial Services
Google Thailand
อริยะ พนมยงค์
กรรมการ

บังอร สุวรรณมงคล
กรรมการ
MD & Founder
Hummingbirds Consulting
จักรพล จันทวิมล
กรรมการ
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Chartchai
ฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน
กรรมการ
Deputy Managing Director
INTAGE Thailand
กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
กรรมการ
Head of SCB 10X
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กฤตพัฒน์ ศุภทนต์
กรรมการ
Chief Executive Officer (CEO)
Event2morrow Co., Ltd.
ดร. กฤษฎา โสภา
กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
รศ.ดร.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์
กรรมการ
อาจารย์สาขาวิชาการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมญาพิมพ์ สมประสงค์
กรรมการ
ผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาด
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ณรงค์เวทย์ วจนพานิช
กรรมการ
B2B Business Director
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
นิรุตติ ศุขโรจน์
ที่ปรึกษากฎหมาย
หัวหน้าสำนักงาน
มาร์เก็ตติ้ง ลอว์ คลินิค
ณัฐวรรธน์ ศรีสุข
กรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปณต กาญจนศูนย์
กรรมการ
Senior Vice President
Head of Online Business
Maybank Kim Eng Securities (Thailand)
พิรัส ศิริขวัญชัย
กรรมการ
Chief Marketing Officer
Spa Hakuhodo
ประถิมา อุเทนพิทักษ์
กรรมการ
Business Relation Director
บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สรรค์ฉัตร จันทร์สระแก้ว
กรรมการ
Chief Executive Officer (CEO) Dentsu X (Thailand) Ltd.
ศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
BG Container Glass Public Company Limited
สิรินิจ โชคชัยฤทธิกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์การตลาด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
กรรมการ
Strategic Planning Director
บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด
ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
กรรมการ
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ถิรพันธุ์ สรรพกิจ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิภาดา อัตศรัณย์
กรรมการ
Executive Vice President
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

สมัครรับข่าวสาร และอัปเดตเทรนด์การตลาดทุกสัปดาห์

© 2019 Marketing Association of Thailand
logo