สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

ด้วยวิสัยทัศน์ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยที่มุ่งพัฒนาและยกระดับนักการตลาดไทย ทางสมาคมฯจึงได้ริเริ่มก่อตั้ง “กองทุนเพื่อการศึกษาฯ” นับตั้งแต่ปี 2538 และได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งให้เป็น “มูลนิธิเพื่อการศึกษา ของสมาคมการตลาด
แห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร
ด้านการศึกษา ครู อาจารย์ และ นิสิต นักศึกษาภาควิชาการตลาดผ่านกิจกรรมให้ความรู้ ทั้งการอบรม สัมมนาและโครงการต่างๆ รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาภาควิชาการตลาด ที่เรียนดี มีความมุ่งมั่น และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็น
นักการตลาดที่ดีต่อไปในอนาคต ซึ่งทุนการศึกษาที่มอบให้ เป็นจำนวนเงิน 36,000 บาทต่อคนต่อปี และเป็นทุนต่อเนื่องจนจบ
การศึกษา โดยหวังว่านักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานี้จะได้รับการศึกษาและพัฒนาความรู้ ความสามารถเป็นบุคลากรการตลาด
ที่มีคุณภาพพร้อมจริยธรรมอันดี และมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาการตลาดไทยสืบไป

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ
เพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ปี 2561-2563

ประธานกิตติมศักดิ์
องคมนตรี
ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
คณะกรรมการมูลนิธิฯ
ประธานกรรมการ
ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
ที่ปรึกษา
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
รองประธานกรรมการ
ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์
Chief Executive Office
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
รองประธานกรรมการ
ดร.ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
ผู้จัดการใหญ่ (President) กลุ่มธุรกิจบีเจซี 2
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
สมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล
อดีตประธานอำนวยการ
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ
สุภัท ตันสถิติกร
กรรมการ
สุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการ
อภิรักษ์ โกษะโยธิน
ประธาน
สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย
กรรมการ
วศิน เตยะธิติ
ประธานกรรมการ
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด
กรรมการ
ไพบูลย์ สำราญภูติ
ประธานกรรมการ
บริษัท ที่ปรึกษาไพบูลย์และบุตร จำกัด
กรรมการ
ดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล
ที่ปรึกษา
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
กรรมการ
สมพร มาอุทธรณ์
Executive Consultant
Hakuhodo Asia Pacific Co., Ltd.
กรรมการ
วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
กรรมการ
ภก.ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด
กรรมการ
มณฑิรา ลิมปนารมณ์
กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจสื่อ
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
กรรมการ
สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์
กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาธุรกิจ
กรรมการและเหรัญญิก
อนุวัตร เฉลิมไชย
Head of Décor Surfaces and Bathroom Business
Head of Strategy and Brand Management
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

Country Director-China
The Siam Cement Group
กรรมการและเลขานุการ
นิรุตติ ศุขโรจน์
หัวหน้าสำนักงาน
มาร์เก็ตติ้ง ลอว์ คลินิก
กรรมการและรองเลขานุการ
ม.ร.ว. สุทธิภาณี ยุคล
ผู้อำนวยการบริหาร
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สมัครรับข่าวสาร

logo