สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

นับจากวันก่อตั้งใน พ.ศ. 2509 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ที่มีวัตถุประสงค์ และมีนโยบายหลักในการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตลาดให้ทัดเทียมระดับสากลในทุกๆกลุ่ม นับตั้งแต่นักธุรกิจ นักการตลาด ผู้ประกอบการ ตลอดจนคณาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาด และ นิสิตนักศึกษาการตลาดทั่วประเทศ เพื่อสร้าง “สังคมของนักการตลาดพันธุ์แท้” ที่มีความเชี่ยวชาญและภาคภูมิใจในวิชาชีพนักการตลาด

วันนี้ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีความพร้อมในทุกด้านที่พัฒนาส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานของนักการตลาดไทยให้เท่าเทียมกับมาตรฐานโลก โดยการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งระดับประเทศและระดับโลก ให้กับนักธุรกิจ นักการตลาด นักขายและผู้ประกอบการทุกภาคอุตสาหกรรม ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชาติ โดยการติดอาวุธด้านการตลาดให้กลุ่มธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ผ่านกิจกรรมสัมมนาและความร่วมมือกับทางภาครัฐ
สร้างรากฐานอันดี ให้แก่ ยุวชนนักการตลาด ผ่านความร่วมมือกับหลากหลายสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักการตลาดรุ่นใหม่ได้พัฒนาตัวเองและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งแนะนำแนวทางให้ทุกคนที่อยากเริ่มต้นอาชีพนี้ สร้างพื้นฐานทางการตลาด เสริมประสบการณ์ นำไปสู่การเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต
สนันสนุนนักการตลาดไทย ให้ก้าวสู่ระดับโลก
ติดต่อประสานงานกับองค์กรทั้งในประเทศและในภูมิภาคเพื่อจัดอบรมทางการตลาด และผนึกกำลังทำงานร่วมกับสมาพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation – AMF) เพื่อเปิดโอกาส ให้ นักการตลาดไทยก้าวไปสู่เวทีโลก
มุ่งมั่นในการสร้าง “สังคมของนักการตลาดพันธุ์แท้” เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิกและนักการตลาดไทย ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อัปเดตเทรนด์กระแสการตลาดโลก แบ่งปันความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรมต่างๆ

สมัครรับข่าวสาร

logo