สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย
ความเป็นมา

ความสำเร็จจากความร่วมมือของประเทศในยุโรปและอเมริกา ในด้านต่างๆ ทำให้เศรษฐกิจและความก้าวหน้าเทคโนโลยี
ของสองภูมิภาคขยายตัวอย่างรวดเร็ว สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และสมาคมการตลาดญี่ปุ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของการสร้างเครือข่ายว่า กลุ่มประเทศทางเอเชียน่าจะรวมตัวกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้รวดเร็วเช่นกัน
จึงเริ่มวางแผนที่จะก่อตั้ง “สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย” ขึ้นบ้าง โดยได้ออกเดินทางเยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับสมาคมการตลาดฯของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและภูมิภาค เพื่อจัดตั้งสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Marketing Federation – APMF)

หลังจากได้มีการวางแนวนโยบายและทิศทางของการจัดตั้งสหพันธ์การตลาดแล้ว สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงเข้าร่วมประชุมผู้ร่วมก่อตั้งครั้งแรกที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2533 สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชียแปซิฟิค
(Asia Pacific Marketing Federation – APMF) ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2533 ต่อมาในปี 2550
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation – AMF)

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมการตลาดในแถบภูมิภาคเอเชีย
  อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ทางการตลาดกับสหพันธ์ฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านการตลาด กิจกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 4. เพื่อวางมาตรการ และรักษาสิทธิประโยชน์ของสหพันธ์ฯ
 5. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับภาครัฐบาล สถาบันการศึกษาผู้ชำนาญการ
  และ ผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงว่า จะเป็นสมาชิกของสหพันธ์หรือไม่
17 ประเทศสมาชิกใน AMF
 1. Bangladesh – Marketing Society Bangladesh (MSB)
 2. Cambodia – Marketing Association of Cambodia (MAC)
 3. China – CCPIT Commercial Sub-council
 4. Hong Kong – Hong Kong Institute of Marketing (HKIM)
 5. Indonesia – Indonesia Marketing Association (IMA)
 6. Japan – Japan Marketing Association (JMA)
 7. Korea – Marketers Society of Korea (MASOK)
 8. Macau – Macau Marketing Institute
 9. Malaysia – Institute of Marketing Malaysia (IMM)
 10. Mongolia – Mongolia Marketing Association (MMA)
 11. Myanmar – Myanmar Marketing Society (MMS)
 12. Philippines – Philippine Marketing Association (PMA)
 13. Singapore – Marketing Institute of Singapore (MIS)
 14. Sri Lanka – Sri Lanka Institute of Marketing (SLIM)
 15. Taiwan – Taiwan Institute of Marketing Science (TIMS)
 16. Thailand – Marketing Association of Thailand (MAT)
 17. Vietnam – Vietnam Marketing Association (VMA)

ติดตามรายละเอียดที่

สมัครรับข่าวสาร

logo