J-MAT Next Gen

คืออะไร : เป็นโครงการที่ค้นหานิสิต นักศึกษา แต่ละสถาบันที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT เพื่อเป็นตัวแทนสถาบันในการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเยาวชนที่สนใจ โดยฝึกบริหารโครงการ เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

คุณสมบัติ : นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพการทำงานรอบด้านของตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 10 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

J-MAT Award

คืออะไร : เป็นโครงการประกวดแผนการตลาดชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้พิสูจน์ความรู้ ความสามารถของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเขียนแผนการตลาดเต็มรูปแบบเสมือนทำงานจริง ตามโจทย์ธุรกิจจริง ที่กำหนดจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ : เปิดประสบการณ์ใหม่และเต็มรูปแบบ, ท้าทายความสามารถ, พัฒนาความรู้ด้านการตลาด, พัฒนาทักษะการทำงานเป็น Teamwork

ภาพบรรยากาศวันชี้แจงโจทย์

โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด

คืออะไร : เป็นโครงการสัมมนาที่อัปเดตเทรนด์ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการตลาด จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มากประสบการณ์ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ก้าวทันเทรนด์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการตลาด จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริงในอนาคต

สิ่งที่จะได้รับ : พัฒนาความรู้ เพิ่มพูนทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

เหมาะสำหรับใคร : นิสิต นักศึกษาที่มีความต้องการจะพัฒนา และอัปเดตเทรนด์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ

Marketing Trainee

คืออะไร : เป็นโครงการอบรมพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักการตลาดรุ่นเยาว์ รับจำนวน 80 – 90 คน/ปี ที่กำลังจะจบการศึกษาในแต่ละปีจากทุกสถาบันทั่วประเทศ ก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริง โดยจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดระดับประเทศ และยังมีโอกาสได้สร้าง Connection ภายในรุ่น และรุ่นพี่ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการ รวมกว่า 3,000 คนอีกด้วย

ทำอะไร : ภายในระยะเวลา 2 เดือน
– เข้าอบรมภาคทฤษฎีจำนวนกว่า 30 หลักสูตร จากวิทยากรกว่า 30 คน ระยะเวลา 1 เดือน
– เข้าร่วมภาคปฏิบัติ ทดลองทำแผนการตลาดร่วมกัน ระยะเวลา 1 เดือน
– เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนาน

สิ่งที่จะได้รับ : เตรียมความพร้อม เติมความรู้ เพิ่มประสบการณ์ สร้าง Connection

เหมาะสำหรับใคร: นิสิต นักศึกษา สาขาการตลาดชั้นปีที่ 4 ที่มีความต้องการที่จะเตรียมพร้อมก่อนจะก้าวเข้าสู่โลกการทำงานจริง

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ J-MAT
logo