Marketing Insight

Collaboration Marketing กลยุทธ์ความร่วมมือ Win-Win ทั้งผู้บริโภคและเจ้าของแบรนด์

วัตถประสงค์หลัก ในการผนึกกำลังของธุรกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้า รักษา Momentum ของแบรนด์ และ Success Factor ในการทำ Collaboration Marketing คืออะไร เรียนรู้ผ่าน 3 กรณีศึกษาที่ฮือฮาบนโซเชียลมีเดีย

Subscribe now

© 2019 Marketing Association of Thailand
logo