News

สมาคมการตลาดแห่งประเทศจับมือแบรนด์ดัง ร่วมสร้างนักการตลาดรุ่นเยาว์

SHARE

สมาคมการตลาดแห่งประเทศร่วมมือกับแบรนด์ดังอย่างบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท แจ๊กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท POSSEFY GROUP CO.,LTD, บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด, บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต (จำกัด) มหาชน, บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ จำกัด สนับสนุนชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT ในการจัดโครงการ อบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ “Complete the puzzle to unlock Marketer skills”

โครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ได้เข้าร่วมเรียนรู้ทักษะและวิธีการทำงานของนักการตลาดผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบเข้มข้นและเจาะลึก ตลอดระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงานจริง โดยมีนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 86 คน จาก 21 สถาบันทั่วประเทศ

โดยนอกจากเนื้อหาการอบรมที่เข้มข้นแล้วทางโครงการได้รับเกียรติจาก แบรนด์ผู้สนับสนุนหลักในการกำหนดโจทย์แผนการตลาด พร้อมให้คำปรึกษาแก่เหล่านิสิต นักศึกษาในระหว่างการทำแผน รวมถึงประเมินผลและให้คำแนะนำต่างๆอย่างใกล้ชิด เพื่อฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ในการอบรมมาประยุกต์ใช้และ ฝึกการทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานจริงในอนาคต

อีกทั้งภายในงานวันมอบวุฒิบัตร ทีม HR Recruitment ของแบรนด์ผู้สนับสนุนหลักในโครงการ Marketing Trainee ครั้งที่ 34 นี้ได้จัดกิจกรรมและออกบูธเพื่อให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมที่สนใจร่วมงานในตำ แหน่งด้านการตลาดของบริษัทฯ อีกด้วย

สุดท้ายนี้ทางชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สนับสนุน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee ครั้งที่ 34 ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถพัฒนานักการตลาดรุ่นเยาว์ให้พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทางผู้จัดงานจะนำทุก ๆ ความคิดเห็นที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต


ผู้เขียน
MAT Team

Marketing Association of Thailand

Subscribe now

© 2019 Marketing Association of Thailand
logo