Interview

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง : เมื่อคนไม่หยุดนิ่ง…การตลาดก็ไม่มีสูตรสำเร็จ

ในโลกทุกวันนี้วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

Subscribe now

© 2019 Marketing Association of Thailand
logo