◊ ที่มา ◊
“MAT AWARD”
หรือ “MARKETING AWARD OF THAILAND”

คือ งานประกวดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุน และยกย่องผลงานซึ่งเป็นฝีมือของนักการตลาดในประเทศไทย ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครในด้านความคิดสร้างสรรค์ มีการนำนวัตกรรมการตลาดหรือแนวคิดด้านการตลาดต่างๆมาเป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดได้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ พร้อมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างยั่งยืน ผู้ชนะรางวัลนี้จึงนับเป็นเกียรติภูมิขององค์กรและของประเทศ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างและกรณีศึกษาในการยกระดับการตลาดของประเทศไทยอีกด้วย

การแบ่งกลุ่มรางวัล เกณฑ์และขั้นตอนการตัดสิน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโลกการตลาดยุคใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

◊ Award Category ◊

กลุ่มรางวัลถูกแบ่งออกตาม 4 Pillars หลัก ซึ่งเป็นหัวใจของการตลาดตลาดยุคใหม่
** (1 แคมเปญจะส่งได้ไม่เกิน 2 ประเภท โดยกรอกข้อมูล 1 ประเภท ต่อ 1 แบบฟอร์ม) **

Award Category 1: Strategic Marketing แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์
สะท้อนแนวคิดทางการตลาดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย และมีการนำกลยุทธ์มาแปรเป็นแผนปฎิบัติการที่สอดคล้อง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ามกลางการแข่งขัน และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับแบรนด์

Award Category 2 : Brand Experience & Communication
โดยมีการถ่ายทอดจุดยืนของ แบรนด์แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านการสร้างประสบการณ์และการสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนสินค้าหรือบริการ จนกลายเป็นความจงรักภักดีในตัวแบรนด์ และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

Award Category 3 : Innovations & Martech แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้แก่ธุรกิจ
มีแนวทางความคิดทางการตลาดที่โดดเด่น สร้าสรรค์ และมีการนำเสนออย่างลงตัว ทั้งคุณค่าของสินค้าและบริการ พร้อมสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ โดยใช้นวัตกรรมและเครื่องมือทางการตลาดที่ทันสมัย และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

Award Category 4 : Sustainable Marketing
โดยสามารถสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ ในการหวังผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง stakeholder ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กร พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างโดดเด่น มีนัยยะสำคัญ


◊ คุณสมบัติของผลงานที่ส่ง ◊

• เป็นรูปแบบของ Marketing Campaign หรือ Brand Campaign ที่ประสบความสำเร็จ
• เป็นผลงานที่เริ่มในระหว่าง เดือนมีนาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567 และสามารถวัดผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์
• เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
• เป็นผลงานที่ไม่ได้คัดลอก หรือ ลอกเลียนแบบมาจากที่อื่น


◊ ประเภทการตัดสิน MAT AWARD ◊

ในแต่ละประเภทของกลุ่มรางวัล จะมีการตัดสินมอบรางวัล 3 ระดับ คือ

• Gold
• Silver
• Bronze

และมี “สุดยอดแคมเปญแห่งปี” อีก จำนวน 2 รางวัล คือ

• Grand Prize สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี

สำหรับแคมเปญที่มีความเป็นเลิศทั้งในเชิงกลยุทธ์ วิธีการ ความคิดสร้างสรรค์ และผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เป็นผลงานที่สะท้อนความภาคภูมิใจและความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการตลาดอย่างแท้จริง

ผู้ชนะรางวัลนี้ คือ ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากแต่ละกลุ่มรางวัล และได้รับการโหวตสูงสุด จากคณะกรรมการผู้ตัดสิน คณะกรรมการสมาคมการตลาด และ คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการ

CMO’s Top Choice Award สุดยอดแคมเปญจากเสียงโหวตของ CMO
เป็นรางวัลพิเศษที่ได้รับการโหวตด้วยคะแนนสูงสุด จาก MAT CMO COUNCIL ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาดกว่า 100 ท่าน จากบริษัทชั้นนำในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

** การตัดสินเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่สามารถโต้แย้งได้ และคณะกรรมการอาจตัดสินให้ไม่มีการมอบรางวัลบางระดับตามความเหมาะสมได้**

◊Judging Criteria◊

เกณฑ์การตัดสินจะวัดผลจากการให้คะแนนตาม 6 ดัชนีสำคัญ กล่าวคือ

1. Customer Insight
ผลงานมีความเข้าใจลูกค้าเชิงลึกในหลากหลายมิติ อาทิ Customer Pain, Customer Need, Customer Journey, Customer Experience, Customer Network และนำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนานำไปสู่การสร้างสรรค์แคมเปญที่สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้อย่างโดดเด่น
2. Objective & Strategy
ผลงานมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนชัดเจน (Powerful Goal) และมีการวางกลยุทธ์การตลาดที่ตอบรับกับโจทย์ที่วางไว้ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่โดดเด่นทางธุรกิจ (Winning Strategy) พร้อมมีส่วนผสมทางการตลาดที่ตอบโจทย์อย่างลงตัว
3. Concept & Originality
ผลงานมีแนวความคิดทางการตลาดที่โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร และมีการนำเสนออย่างลงตัวทั้งคุณค่าของสินค้าและบริการ พร้อมสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ผ่านเครื่องมือทางการตลาด
4. Implementation & Execution
ผลงานแคมเปญสามารถนำกลยุทธ์ทางการตลาดที่กำหนดไว้มาส่งเสริมคุณค่าของสินค้าทางด้านการตลาดและการขายได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างแรงจูงใจ และ มีความน่าสนใจได้
5. Effectiveness & Business Results
ผลงานต้องมีการวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีผลลัพธ์ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนงานที่วางไว้
6. Purpose, Integrity & Positive Effect
ผลงานต้องสะท้อนการตลาดที่ส่งผลเชิงบวกแก่ Stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับผลงานนั้น ๆ ในด้านความมุ่งหวัง ความเชื่อ และความรับผิดชอบของแบรนด์ และ สร้างผลลัพธ์เชิงบวกผ่านแผนการตลาดที่ยั่งยืน


◊ Scoring Criteria ◊

ในแต่ละกลุ่มรางวัล จะมีน้ำหนักของคะแนนที่ต่างกัน เพื่อสะท้อนวัตถุประสงค์หลักของแต่ละกลุ่ม


 กำหนดการรับสมัคร ◊
เปิดรับสมัคร:   วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2567
เริ่มส่งผลงาน:  วันที่ 1กรกฎาคม – วันที่ 9 กันยายน 2567
ปิดรับสมัคร:     วันที่ 9 กันยายน 2567 (เวลา 23.59 น.)

** ผู้ส่งผลงาน จำเป็นต้องแจ้งความประสงค์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยการกรอกเอกสารใบสมัครเข้ามาที่  Link  หลังจากนั้น จะได้รับลิงค์สำหรับส่งผลงานอีกครั้ง


◊ กำหนดการวันตัดสิน ◊

ตัดสินรอบที่ 1 : วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567
ตัดสินรอบ Final : วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567
ตัดสินรอบ Grand Prize : วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567
การประกาศผล และ มอบรางวัล : ในงาน Thailand Marketing Day 2024 ซึ่งจะมีแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ: การตัดสินรอบที่ 1 และ รอบ Final จะประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมการตลาด และ Facebook Fan page : https://www.facebook.com/marketingthai


ขั้นตอนการส่งผลงาน ◊
 • กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด และ ส่งใบสมัครแจ้งความจำนงล่วงหน้า มาที่ Link
 • สรุปสาระสำคัญของแคมเปญ (Campaign Proposal)
  ที่เขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานที่ประสบความสำเร็จ ตาม 6 หลักเกณฑ์การตัดสิน (Customer Insight, Objective & Strategy, Concept & Originality, Implementation & Execution, Effectiveness & Business Results และ Purpose, Integrity & Positive Effect)  ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 (โปรดใช้ตัวพิมพ์ขนาดไม่ต่ำกว่า 14 Pt.) จัดส่งเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB
 • จัดทำ Poster Artwork
  ไฟล์ ขนาดชิ้นงาน 1.00*0.80 เมตร (แนวตั้ง) จำนวน 1 ไฟล์ จัดส่งเป็นไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 10 MB
  โดยในโปสเตอร์จะประกอบด้วย
  • สรุปเนื้อหา และ รูปภาพประกอบที่สนับสนุนแคมเปญ โดยยึดตาม 6 หลักเกณฑ์การตัดสิน
  • โลโก้ของแคมเปญหรือสินค้าหรือบริการนั้น (ถ้ามี)
  • ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
  • ขนาดตัวอักษรของข้อความเหมาะสม อ่านได้ชัดเจน
 • จัดทำ VDO Clip หรือ Power Point Presentation
  วีดิโอแนะนำ ‘แนวคิด’ ‘กลยุทธ์’ รวมถึง ‘ไอเดีย’ ที่สนับสนุนแคมเปญ โดยยึดตาม 6 หลักเกณฑ์การตัดสิน ความยาวไม่เกิน 1 นาที จัดส่งไฟล์เป็น .MOV หรือ .MP4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 MB หรือจัดทำ Presentation (.ppt) ไม่เกิน 20 หน้า
 • หากผู้ส่งผลงานเป็นฝั่ง Agency ผู้ส่งผลงานจะต้องแนบแบบฟอร์มรับรองของลูกค้า (Client Endorsement Form) ที่ทางสมาคมฯกำหนดไว้ (มาพร้อมรายละเอียดของผลงาน ในส่วนนี้) โดยจะต้องระบุชื่อ, ตำแหน่ง, อีเมล์ และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อนำมายืนยันว่าลูกค้าได้รับทราบและยินยอมให้ส่งผลงานชิ้นนั้นๆเพื่อการประกวดได้

เกียรติยศแห่งรางวัลโล่เกียรติคุณ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 
 • ได้รับโล่เกียรติคุณ ในงาน Thailand Marketing Day 2024
 • ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน และในช่องทางของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

◊ ข้อตกลงเบื้องต้น ◊
 1. สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยจะรักษาความลับฐานข้อมูล/เอกสาร/ข้อสัญญา ของบริษัทและแคมเปญที่เข้าร่วมประกวด โดยจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางสมาคมการตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินของคณะกรรมการเท่านั้น
 2. ท่านจะอนุญาตให้สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เผยแพร่ผลงานของท่านในส่วนของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางการค้า ทางเทคนิค หรือ ข้อสัญญาใด ๆ ที่ท่านมีภาระผูกพันอยู่กับหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นวิทยาทานต่อสาธารณะ และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้ผู้ประกอบการด้านการตลาด
 3. ท่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 4. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 5. ทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยจะไม่ส่งผลงานหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เอกสาร ที่ส่งเข้าร่วมในแคมเปญคืน ยกเว้นจะได้รับการระบุไว้เป็นกรณีพิเศษ

***ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม***

ติดต่อประสานงาน : คุณจิราภรณ์
อีเมล์: [email protected]
โทร.: 099-242-5244 

หรือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
1168/21 ชั้น14 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 เขตสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ กทม 10120
โทรศัพท์: 02-679-7360-3

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo