Marketing Trainee รุ่นที่ 34

Complete JIGSAW PUZZLES to Unlock Marketing Skills

รายละเอียดของโครงการ
 • โครงการจะจัดเป็นรูปแบบ Online ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • ภาคทฤษฎี เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึง 26 ตุลาคม 2564 เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.
 • การนำเสนอแผนรอบ Mini Pitching ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เป็นการนำเสนอแผนตามหัวข้อที่กำหนดเพื่อนำ feedback และคำแนะนำจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการทำแผนการตลาดให้สมบูรณ์มากขึ้นในรอบ Final Pitching
 • ภาคปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นการฝึกทำแผนการตลาดและพัฒนา Soft Skills ที่จำเป็น
 • การนำเสนอแผนรอบ Final Pitching ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นการนำเสนอแผนการตลาดฉบับสมบูรณ์ให้แก่คณะกรรมการ เพื่อประกาศรางวัลต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
วันและเวลาที่จัด

ระยะเวลาตามกำหนดการโครงการ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และปิดโครงการวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดในรูปแบบ Online ตลอดโครงการ

โครงการนี้มีหลักสูตรหรือทำอะไรบ้าง

ภาคทฤษฎี : The Basics of Marketing, Practical Marketing Plan, Marketing Research, การทำ CRM โดยใช้ Data Analysis, Data Visualization, Consumer Behavior, Brand Management, Channels of Distribution, Heartful Marketing, IMC tools with Marketing 5.0, SEO SEM, Advertising and strategic planning, Digital Marketing and Content Marketing, Digital Transformation, Design Thinking, Pricing Strategy, Sales, and Finance of Marketing
ภาคปฏิบัติ : เทคนิค Presentation, สัมภาษณ์งานและการทำแผนการตลาด

ได้เจอวิทยากรคือใครบ้าง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จากวงการนักการตลาดระดับประเทศ อาทิ คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย, คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล, คุณบังอร สุวรรณมงคล และ ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล เป็นต้น

สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้

ได้โอกาสในการพัฒนาตนเองผ่านการอบรม และการลงมือทำแผนการตลาดจริงจากโจทย์ที่ท้าทาย ได้สร้าง connection กับผู้ที่มีความสามารถและความสนใจในด้านการตลาดเหมือนกัน ทั้งผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือก วิทยากร และ mentor รวมไปถึงการเพิ่มโอกาสตนเองในการได้ร่วมทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังจะจบระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2564 หรือนิสิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ไม่จำกัดคณะและสาขา และจะต้องมีหน่วยกิตที่เกี่ยวข้องกับวิชาการตลาด อย่างน้อย 3 หน่วยกิตขึ้นไป
 2. เป็นบุคคลที่ยังมิได้เข้าทำงานประจำในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาการอบรม
 3. เป็นบุคคลที่มิได้เข้าร่วมการอบรมอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน
กำหนดการโครงการ
 • รับสมัคร วันที่ 9 สิงหาคม – 24 สิงหาคม 2564
 • สอบปรนัย วันที่ 28 สิงหาคม – 29 สิงหาคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 กันยายน – 5 กันยายน 2564
 • ปฐมนิเทศ วันที่ 19 กันยายน 2564
 • อบรมภาคทฤษฎี วันที่ 20 กันยายน – วันที่ 26 ตุลาคม 2564
 • นำเสนอแผน รอบ Mini Pitching วันที่ 30 ตุลาคม 2564
 • อบรมภาคปฏิบัติ วันที่ 1 พฤศจิกายน – วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
 • นำเสนอแผน รอบ Final Pitching วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ช่องทางติดต่อและหมายเหตุต่างๆ
 • ผู้เข้าร่วมจะต้องสามารถเข้าร่วมและอยู่จนจบโครงการได้ตลอดระยะเวลา 2 เดือน
 • จะมีการแจกโจทย์ จัดกลุ่มให้กับผู้สมัคร และไม่สามารถขอเปลี่ยนได้
 • ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อระเบียบ ข้อบังคับ หากผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโครงการอย่างเคร่งครัด สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการจะถูกนับว่าเป็นโมฆะ
 • การตัดสินของทางคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ประธานโครงการฯ คุณมัทนพร
มือถือ. 087-458-2211
E-mail : [email protected]

หรือ สมาคมการตลาดฯ คุณจันทร์เพ็ญ
โทร. 02-679-7360-3
มือถือ. 095-952-4453
E-mail : [email protected]

© 2019 Marketing Association of Thailand
logo