J-MAT Award ครั้งที่ 29

โครงการการประกวดแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 29
ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้าน สุดไอเดีย”

J-MAT Award คือ โครงการประกวดแผนการตลาดระดับประเทศ เพื่อชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษามูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท ซึ่งได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องมายาวนานถึง 28 ปี จัดโดย ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT ภายใต้การดูแลของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทผู้สนับสนุนชั้นนำในประเทศไทยในแต่ละปี

ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ภายใต้หัวข้อ “จัดจ้าน สุดไอเดีย” เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด ทั้งยังฝึกให้รู้จักวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูลเชิงธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ จากประสบการณ์การเขียนแผนการตลาดของจริงที่ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
  2. เพื่อให้นิสิต นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน
  3. เพื่อให้นิสิต นักศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและ พร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต
  4. เพื่อฝึกให้นิสิต นักศึกษา มีการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ทำงานเป็นทีม รู้จักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด
  1. จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ระดับชั้นปีที่ 3-4 (อนุโลมให้มีสมาชิกในทีมเป็นชั้นปีที่ 2 ได้ไม่เกิน 40 % ของจำนวนสมาชิกในทีม)
  2. สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นก็ได้ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้นๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง
รางวัลสำหรับการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 29

รางวัลชนะเลิศ – โล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 130,000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – ทุนการศึกษา 55,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 4 รางวัล – ทุนการศึกษารางวัลละ 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัล The Best Idea – ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท
รางวัล The Best Support – ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท
รางวัล Creative Award – ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมชนะเลิศ – 20,000 บาท
และมีหนังสือรับรองสำหรับผู้เข้ารอบ 50 ทีม และ 24 ทีม สุดท้าย

ติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fanpage : www.facebook.com/smartjmat
Line : @smartjmat
Instagram : jmat_official

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณจันทร์เพ็ญ ทานนท์ โทร. 095-952- 4453
คุณสุภาพร เพ็ญภู่ โทร. 097-920-9660
คุณสุดารัตน์ ธนทรัพย์บุญ โทร. 094-049-7454

ภาพบรรยากาศ J-MAT Award ครั้งที่ 28

 

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ J-MAT
logo