Poster-J-MAT-AWARD-2018_ICHITAN_outline
เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการ J-MAT Award ครั้งที่ 28

Poster-J-MAT-AWARD-2018_ICHITAN_outline

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (JUNIOR MARKETING ASSOCIATION OF THAILAND หรือ J-MAT) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และวุฒิบัตร มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา ได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
 2. เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน
 3. เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและพร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต
 4. เพื่อฝึกให้นิสิต/นักศึกษา มีการวางแผนการทางานอย่างมีระบบ ทำงานเป็นทีม รู้จักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด

 1. จะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ระดับชั้นปีที่ 3-4 (อนุโลมให้มีสมาชิกในทีมเป็นชั้นปีที่ 2 ได้ไม่เกิน 40% ของจำนวนคนในทีม)
 2. สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่ 3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นก็ได้ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้นๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง

กำหนดการ

 • ระยะเวลาการรับสมัครวันนี้ – 29 มกราคม 2562
 • ประชุมชี้แจงโจทย์และรายละเอียดการทาแผน 29 มกราคม 2561 เวลา 12.00 – 17.00 น.
 • ส่งผลงานด้วยตนเองที่สมาคมการตลาดฯ 11 กุมภาพันธ์ 2562 – 2 มีนาคม 256
 • ประกาศผลการตัดสิน 50 ทีม 27 มีนาคม 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน 14 ทีม 3 เมษายน 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน 7 ทีม 19 เมษายน 2562
 • ประชุมผู้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้าย 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • นำเสนอผลงานผู้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้าย 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 – 18.00 น.
 • พิธีประกาศผล และมอบรางวัล 27 เมษายน 2562 เวลา 12.00 – 17.00 น.

ลงทะเบียนเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่