News

MAT ร่วมกับ SCG ชวนนิสิต นักศึกษาร่วมประกวด “การสร้างแบรนด์” โครงการ J-MAT Brand Planning Competition ครั้งที่ 1

2.5k
SHARE
งานเปิดโครงการ และชี้แจงรายละเอียดโจทย์
วันที่ 21 เมษายน 2565
Virtual Event

ที่มาของการแข่งขัน

“J-MAT Brand Planning Competition” เป็นโครงการใหม่ที่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ร่วมกับ เอสซีจี ริเริ่มเวทีการแข่งขัน “การสร้างแบรนด์” สำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ เพราะในปัจจุบัน การจะทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จได้นั้น แค่มีสินค้าหรือการสื่อสารที่ดีอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป แต่บริษัทต้องให้ความสำคัญกับสร้างคุณค่าจากแก่นแท้ของแบรนด์ (Brand Purpose) และสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่านการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ที่ดี (Brand Experience) เพื่อให้เกิดการจดจำเชิงบวกเกี่ยวกับแบรนด์ และเกิดความรักและผู้พันกับแบรนด์ในระยะยาวได้

สมาคมการตลาดฯ และเอสซีจี จึงสร้างสรรค์เวทีนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนนักสร้างแบรนด์แห่งอนาคต ได้มาร่วมประลองความคิด พิชิตเงินรางวัล และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง เพราะเวทีการแข่งขันนี้ ไม่ใช่แค่ต้องการให้นิสิต นักศึกษานำความรู้จากห้องเรียนมาใช้ในการแข่งขัน แต่ยังมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่มีความสนใจด้านการตลาด และการสร้างแบรนด์ ให้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของเวิร์คช็อปและการได้ทดลองลงมือทำ บวกกับการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของสมาคมการตลาดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนให้กับน้องๆ ให้ได้มีการเรียนรู้ วิเคราะห์ วางแผน และลงมือทำ อย่างครบวงจร

ที่มาของโจทย์

เอสซีจี ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน และทรัพยากรขาดแคลนมาโดยตลอด จึงมุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย ESG (Environmental, Social, Governance) โดยเมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ได้ประกาศจุดยืนด้านความยั่งยืนด้วยแนวทาง “ESG 4 Plus” (มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ – Plus เป็นธรรม โปร่งใส) ซึ่งส่วนหนึ่งของแนวทางดังกล่าว คือ การวางเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 (Net Zero) และมุ่งพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) โดยได้ออกแบรนด์ฉลาก “SCG Green Choice” เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้สินค้าบริการของเครือ SCG ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน อีกทั้งฉลากนี้จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันเป้าหมาย Net Zero และช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน และสร้างโลกที่ยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อโลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวรุนแรงขึ้น คนๆ เดียวอาจไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่แบบนี้ได้ แต่การสร้างแบรนด์จะเป็นหนึ่งพลังที่ดึงให้คนมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกได้โดยเฉพาะไอเดียการสร้างแบรนด์จากคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีพลังสร้างอนาคต เอสซีจี จึงร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้มามีส่วนร่วมในการผลักดัน SCG Green Choice แบรนด์ฉลากสินค้าที่มีนวัตกรรมตอบโจทย์การใช้ชีวิตและดีต่อโลก ให้เป็นกุญแจสำคัญที่ชวนให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมเลือกเพื่อโลกได้มากขึ้น โดยมีกูรูตัวจริงด้านการสื่อสารแบรนด์ที่คนรุ่นใหม่ให้การยอมรับ มาร่วมบ่มเพาะให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อให้การสร้างแบรนด์เปลี่ยนโลกได้จริง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1-4 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
2. สมาชิกในทีม จำนวน 2-5 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขา ชั้นปี และสามารถมีสมาชิกจากต่างสถาบันได้)
3. สมาชิกในทีมจะต้องไม่เป็นสมาชิกของทีมอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน (1 คน / 1 ทีม ส่งได้เพียง 1 ผลงาน)
4. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เป็นผู้เซ็นรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้หลายทีม)
5. หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎระเบียบการแข่งขัน หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
6. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น หากตรวจพบว่ามีการทุจริต ถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขันและรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้วทางผู้จัดงานสามารถเรียกคืนรางวัลได้
7. สมาคมการตลาดฯ และผู้สนับสนุน ถือว่าได้รับลิขสิทธิ์ผลงานของผู้เข้าแข่งขันทุกทีม รวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดโครงการ และสามารถนำมาใช้พัฒนาต่อเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบรักษาข้อมูลโจทย์ที่เป็นความลับ และเก็บข้อมูลความลับไว้โดยครบถ้วนอย่างเคร่งครัด
9. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่เปิดเผย ทําสําเนา หรือทําการอื่นใดทํานองเดียวกันแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเท่านั้น
10. ผู้ส่งผลงานทุกทีม ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว

กำหนดการต่างๆ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
1. งานเปิดโครงการ และแถลงรายละเอียดโจทย์21 เม.ย. 65
2. ประชาสัมพันธ์ พร้อมเปิดรับสมัคร8 เม.ย. – 10 พ.ค. 65
3. ส่งแผนรอบที่ 1 : VDO Clip+แผนสร้างแบรนด์ฉบับย่อภายในวันที่ 10 พ.ค. 65
4. คัดเลือก 50 ทีม จาก VDO Clip+แผนสร้างแบรนด์ฉบับย่อ10-17 พ.ค. 65
5. วันประกาศผล 50 ทีม18 พ.ค. 65
6. Online Training & Workshop23 และ 25 พ.ค. 65
7. คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 4-12 มิ.ย. 65
8. วันประกาศผล 10 ทีม13 มิ.ย. 65
9. ได้งบประมาณ ลงมือทำผลงานจริง 1 เดือน13 มิ.ย. – 13 ก.ค. 65
10. เยี่ยมชม SCG Experienceปลายเดือนมิถุนายน 65
11. วันนำเสนอผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย พร้อมประากศผล/มอบรางวัล15 ก.ค. 65
รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
  • รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากสมาคมการตลาดฯ และเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 – เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 – เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล – เงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ
  • ผู้เข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย จะได้เข้าร่วม Online Training & Workshop พร้อมเกียรติบัตร
  • ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนภาคปฏิบัติ ทีมละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ได้รับโอกาสในการเข้าดูงานจากแบรนด์
  • ผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ได้รับโอกาสในการ Mentoring กับผู้เชี่ยวชาญจาก MAT & SCG
ช่องทางการสมัคร >> Click
รูปแบบการแข่งขันและขั้นตอนการตัดสิน

เพื่อพิชิตรางวัลในการแข่งขัน “J-MAT Brand Planning Competition” นี้ จะมีการแข่งขันทั้งหมด 3 รอบ

รอบที่ 1 : เฟ้นหาผู้มีศักยภาพ

กรรมการมองหาอะไรในรอบนี้?
• ไอเดียของกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการณ์การสร้างแบรนด์ที่มีศักยภาพและตรงตามโจทย์ที่ได้รับไป เพื่อให้นักศึกษานำไปพัฒนาต่อยอด เป็นกลยุทธ์และแผนงานที่สมบูรณ์แบบในรอบถัดไป
ผล : คัดเลือกเหลือ 50 ทีม เพื่อมาเข้าbranding workshop

ผู้เข้าแข่งขันจะต้อง
1) ทำการส่ง แผนการสร้างแบรนด์ฉบับย่อ ที่มีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยในแผนจะต้องมี 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ
• Key Strategy กลยุทธ์หลักเพื่อตอบโจทย์ที่ได้รับ
• Key Message ใจความสำคัญ ในการสร้างแบรนด์
• Key Brand Experience & Creative Idea เครื่องมือหลักในการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ในกลุ่มเป้าหมาย และไอเดียในการลงมือทำ
• Key to Success หัวใจของความสำเร็จของแผนงานที่เสนอมา
2) Clip VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาที ที่บอกเล่าหัวใจสำคัญของแผนงานที่นำเสนอมา ในรูปแบบที่สร้างสรรค์

รอบที่ 2 : สร้างให้เปล่งประกาย

กรรมการมองหาอะไรในรอบนี้?
• การวางกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์
• การวางแผนการสร้างแบรนด์ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
• การสร้างความแตกต่างด้วยแผนงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
• ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง
• ความชัดเจนในการเลือกกิจกรรมเพื่อนำมาทดลองลงมือทำจริง
ผล : คัดเลือกเหลือ 10 ทีม เพื่อรับงบประมาณมาลงมือทำจริงในระยะเวลา 1 เดือน และนำเสนอแผนในรอบ Final

ผู้เข้าแข่งขัน 50 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะต้อง
1) เข้าร่วมงานเวิร์คช็อปออนไลน์เรื่องการทำแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์จากผู้เชี่ยวชาญ
2) นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับแผนการสร้างแบรนด์ที่ได้เคยวางไว้
ทำการส่ง แผนการสร้างแบรนด์ฉบับเต็ม ที่มีความยาวไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 โดยในแผนที่นำส่ง สามารถทำรูปแบบที่สวยงาม แต่จะต้องมีส่วนประกอบครบถ้วนตามข้อกำหนดของโจทย์ (อ้างอิงถึง SECTION 3 ข้อมูล รอบที่ 3 ในส่วนของ องค์ประกอบของแผนฉบับสมบูรณ์)

รอบ Final : สุดยอดนักสร้างแบรนด์แห่งอนาคต

กรรมการมองหาอะไรในรอบนี้?
• การวางกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์
• การวางแผนการสร้างแบรนด์ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย
• มีการนำเสนอผลลัพธ์จากกิจกรรมที่ได้ทดลองลงมือทำจริง และนำผลลัพธ์นั้นมาปรับปรุงแผนงานที่นำเสนอในรอบสุดท้าย
• การสร้างความแตกต่างด้วยแผนงานที่มีความคิดสร้างสรรค์
• ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง
• การนำเสนอที่โดดเด่น
ผลรอบ Final : คัดเลือกทีมผู้ชนะเลิศ และรองอันดับต่างๆ

ผู้เข้าแข่งขัน 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะต้อง
1) ได้รับงบประมาณสนับสนุน 20,000 บาท เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผนการสร้างแบรนด์ที่ได้เสนอมา ภายในระยะเวลา 1 เดือน พร้อมเตรียมสรุปข้อมูล
2) นำผลลัพธ์จากกิจกรรมที่ได้ทดลองลงมือทำจริงมาปรับแผนการสร้างแบรนด์ที่ได้เคยวางไว้ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3) ในการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ ความยาวไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อสักถาม 10 นาที ให้มีการสรุปผลลัพธ์จากกิจกรรมที่ได้ทดลองลงมือทำจริง และนำไปสู่การนำเสนอแผนงานรอบสุดท้าย ที่ได้มีการปรับปรุงแล้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณจันทร์เพ็ญ ทานนท์ ผู้จัดการโครงการฯ โทร. 095-952-4453
Facebook Fanpage : www.facebook.com/smartjmat
LINE : @smartjmat
Instagram : jmat_official


ผู้เขียน
MAT TEAM

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สมัครรับข่าวสาร

logo