J-mat คืออะไร

เครือข่ายตัวแทนนิสิต/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีความสนใจด้านการตลาดจากทั่วประเทศ

เราพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถแก่นิสิต/นักศึกษาที่จะก้าวไปสู่ความเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต

บริหารงานโดยกลุ่มนิสิต/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากแต่ละสถาบันเข้าร่วมโครงการ มีวาระ 1 ปี

J-MAT ทำอะไร?

พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการตลาดสู่กลุ่มนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์

J-MAT ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพนิสิต/นักศึกษาที่มีความสนใจด้านการตลาดให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการ J-MAT Sharing Together, โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด, โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award, โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee, โครงการ J-MAT Next Gen

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ผ่านการทำงานตามฝ่ายการเรียนรู้

J-MAT มีการแบ่งหน้าที่การบริหารงานอย่างชัดเจน เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญ โดยมีทั้งหมด 5 ฝ่าย คือ Brand Management, Strategic Management,Marketing Communication, CRM, International

พัฒนาเครือข่ายของนักการตลาด

J-MAT คือเครือข่ายของตัวแทนนักการตลาดรุ่นเยาว์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมกับ J-MAT วาระละ 1 ปีมากว่า 33 รุ่น

J-MAT ทำอะไร?

โครงการของ J-MAT

J-MAT Next Gen

J-MAT Next Gen

เปิดรับสมัครรุ่น #34 แล้ววันนี้!

J-MAT Seminar

J-MAT Seminar

โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด

J-MAT Award

J-MAT Award

โครงการประกวดแผนการตลาด

Marketing Trainee

Marketing Trainee

โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์

J-MAT Sharing Together

J-MAT Sharing Together

ติดตามโครงการดีๆจาก J-MAT ได้ที่นี่!

Hotline

02-679-7360-3 คุณช่วง

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 1168/21, ถนน พระรามที่ 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  09.00 - 17.00น.

095-952-4453
Chanphen@marketingthai.or.th

J-MAT Contact Form

 

Verification