17218343_1441192469264302_8455867354237365961_o
Marketing Trainee#31

 

poster final_resize

1.คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาวิชาเอกหรือโททางการตลาด ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ชายหรือหญิง
– อายุไม่เกิน 25 ปี (นักศึกษาที่จะจบปี 3 ครึ่ง จะต้องมีใบรับรองจากทางสถาบัน) และมีหน่วยกิตวิชาทางการตลาดไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
– เป็นบุคคลที่ยังไม่ได้เข้าทำงานประจำในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาการอบรม
– เป็นบุคคลที่มิได้เข้าร่วมการอบรมอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกัน
– ผ่านการสอบรอบปรนัย และสอบสัมภาษณ์

2.เอกสารที่่ใช้สมัคร ดังนี้
-ใบสมัคร
-สำเนาบัตรนักศึกษาหรือเอกสารแสดงสถานภาพการเป็นนักศึกษา
-ติดภาพถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
-หนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)
-เรียงความแนะนำตนเอง 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมภาพถ่ายที่เป็นตัวเอง 1 ใบ
-ใบสมัครที่สมบูรณ์ จะต้องมีการรับรองของหัวหน้าภาควิชา ฯ หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

3.ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน โดย
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 1168/21 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยวงเล็บไว้มุมซองว่า “อบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์”

4.ค่าสมัคร 50 บาท จ่ายผ่านตัวแทนของยุวสมาชิกฯ, อาจารย์หัวหน้าภาควิชาการตลาด หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำมหาวิทยาลัย,หรือผ่านทาง FB page : SMARTJMAT และ LINE : @smartjmat

5.กำหนดการรับสมัครและอบรม
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
สอบปรนัย วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
ศูนย์สอบกรุงเทพฯ: อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ.พระราม 4
ภาคเหนือ: ม.เชียงใหม่
ภาคอีสาน: ม.ขอนแก่น, ม.อุบลราชธานี
ภาคใต้: ม.หาดใหญ่
ประกาศผลสอบปรนัย 10 พฤษภาคม 2560
สอบสัมภาษณ์
13 พฤษภาคม 2560 (ต่างจังหวัด) เวลา 09.00 – 12.00 น.
14 พฤษภาคม 2560 (กทม.และปริมณฑล) เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 26 พฤษภาคม 2560
รายงานตัว / ปฐมนิเทศ 4 มิถุนายน 2560
อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ 5 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2560
ปิดอบรมและมอบวุฒิบัตร 29 กรกฎาคม 2560

6.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
สมาคมการตลาดฯ 0 2679 736-3
คุณน่านนที 08 5815 4495
คุณชยุตม์ 06 1946 9394
E-mail: marketingtrainee31@gmail.com