รายละเอียดและกำหนดการสอบสัมภาษณ์

แล้วพบกันในวันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561!

J-MAT Next Gen #34 ปิดรับสมัครแล้ว!

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ที่สนใจการตลาดเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของ J-MAT ภายใต้โครงการ J-MAT Next Gen

J-MAT Next Gen #34 ปิดรับสมัครแล้ว!

J-MAT คืออะไร?

J-MAT (Junior Marketing Association of Thailand ) คือเครือข่ายนิสิต/นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาดภายใต้การดูแลของ "สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย" โดยมีวาระ 1 ปี

ซึ่งพันธกิจหลักของเราคือการพัฒนาศักยภาพนิสิต/นักศึกษาที่สนใจการตลาด เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคต

J-MAT คืออะไร?

เข้า J-MAT แล้วได้อะไร?

1. ได้พัฒนาทักษะและความสามารถจากการลงมือทำจริงด้วยหลักการ Learning by Doingซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้หลักของJ-MAT ผ่านโครงการหลักทั้ง4 ดังนี้ สัมมนาสู่เส้นทางการตลาด,J-MAT Award , Marketing Trainee, J-MAT Next Gen ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

2.ได้นำความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงผ่านการทำงานทั้ง 5 สายงาน Strategic Management,Brand Management ,Marketing Communication, CRM และ International

3.ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม แก้ปัญหา และระดมความคิดจากเพื่อนต่างสถาบันทั่วประเทศเพื่อสร้างประโยชน์และส่งมอบสู่สังคม

4.ได้รู้จักและเรียนรู้กับนักการตลาดตัวจริง รวมถึงได้รับมิตรภาพจากเพื่อนๆ และรุ่นพี่ J-MAT กว่า33รุ่น

5. ได้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายนักการตลาดและวิทยากรระดับประเทศของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

 

สายงานภายใน J-MAT

J-MAT มีการแบ่งหน้าที่การบริหารอย่างชัดเจนเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในระยะเวลา 1 ปี
 Strategic Management

Strategic Management

วางแผนพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษาให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และวางแผนส่งเสริมให้โครงการต่างๆ เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการคิดเชิงเหตุและผล เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้

Brand Management

Brand Management

วางแผนและกำกับดูแลกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในระยะยาวทั้งในส่วนของแบรนด์องค์กร(Corporate brand) และแบรนด์ของโครงการต่างๆ (Project brand) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ J-MAT ให้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของเยาวชนที่สนใจทางด้านการตลาด โดยพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ดูแลแนวทางการใช้งาน Brand guidelines ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ และมีส่วนสำคัญในการช่วยเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการและแนวทางการสื่อสารทั้ง Online/Offline ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality)

Marketing Communication

Marketing Communication

วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ดูแลงานด้านการสื่อสารทางการตลาด ทั้ง Online/Offline ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและได้ผลลัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำงานร่วมกับทีมวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Management) และทีมบริหารแบรนด์ (Brand Management) ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ในด้านการสื่อสาร

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management

วางแผนและกำกับดูแลกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์และโครงการที่ J-MAT เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ ผู้สนับสนุนโครงการ, คณาจารย์ และเครือข่ายนักการตลาดที่เกี่ยวข้อง แล้วคอยติดตามและวิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจและนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

คิดและพัฒนาทักษะทางภาษาของบุคคลากรภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนา J-MAT สู่สากล วางแผนและกำหนดกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของกลุ่มนักศึกษาที่สนใจการตลาดเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล

สายงานภายใน J-MAT

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร J-MAT Next Gen

เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 - 4 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา

สนใจและอยากเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาด พร้อมที่จะเรียนรู้ผ่านการทำงานจริงตลอด 1 ปี

คว้าโอกาสที่จะเข้ามาค้นหาในสิ่งที่ชอบและลงมือทำในสิ่งที่ใช่กันเถอะ!!

เปิดรับสมัคร : สิงหาคม 2562