J-mat Next gen 34
J-MAT Next Gen #34 เปิดรับสมัครแล้ว!

 

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 มาเป็นส่วนหนึ่งของ J-MAT รุ่นที่ 34

 

J-MAT คืออะไร?

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT (Junior Marketing Association of Thailand) เป็นโครงการที่เปิดรับนิสิต/นักศึกษาที่มีความต้องการพัฒนาทักษะและหาความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด ภายใต้การดูแลของ “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย”

โดยมีพันธกิจหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต/นักศึกษาที่มีความสนใจด้านการตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต

 

J-MAT ทำอะไร?

1. พัฒนาและกระจายความรู้สู่กลุ่มนักศึกษา

J-MAT ช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพนิสิต/นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด, โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ,โครงการ Marketing Trainee

2. พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ผ่านการทำงานเป็นฝ่ายบริหาร

ภายใน J-MAT มีการแบ่งหน้าที่การบริหารอย่างชัดเจนเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญ โดยมีทั้งหมด 5 ฝ่าย คือ Branding,Strategy,IMC,CRM,International

3. พัฒนาเครือข่ายของนักการตลาด

J-MAT คือเครือข่ายของตัวแทนนักการตลาดรุ่นเยาว์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมกับ J-MAT วาระละ 1 ปีมากว่า 33 รุ่น

ขอเชิญร่วมสมัครเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของ J-MAT ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2AQ0Dbf หรือ https://www.facebook.com/SMARTJMAT/