About us

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)

นับจากวันก่อตั้งใน พ.ศ. 2509 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีนโยบายหลักที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ด้านการตลาด นับตั้งแต่นักธุรกิจ นักการตลาด ผู้ประกอบการ ตลอดจนคณาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาด และ นิสิตนักศึกษาการตลาดทั่วประเทศ เพื่อสร้าง “สังคมของนักการตลาดพันธุ์แท้” ที่มีความเชี่ยวชาญและภาคภูมิใจในวิชาชีพนักการตลาด

วันนี้ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เติบโตเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกด้านที่จะพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานของนักการตลาดไทยให้เท่าเทียมกับมาตรฐานโลก ผ่านหลายช่องทาง เช่น

  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งระดับประเทศและระดับโลก ให้กับนักธุรกิจ นักการตลาด นักขายและผู้ประกอบการ     ทุกภาคอุตสาหกรรม

  ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักการตลาดได้พัฒนาตัวเองและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแนะนำแนวทางให้ทุกคนที่อยากเริ่มต้นอาชีพนี้

  ติดต่อประสานงานกับองค์กรทั้งในประเทศและในภูมิภาคเพื่อจัดอบรมทางการตลาด

  เป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิก ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอัพเดทตัวเองเกี่ยวกับกระแสการตลาดของโลก

 


รายนามคณะกรรมการอำนวยการ

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ปี 2561-2563

 

 

คุณอรรถพล คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 คุณบูรนิน คุณบุรณิน รัตนสมบัติ
เลขาธิการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 คุณชาคริต คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย
อุปนายกฝ่ายกิจกรรม และ ประชาสัมพันธ์
Chief Corporate Affairs Officer (CCAO)
BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
 คุณโอลิเวอร์
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ
อุปนายกฝ่าย Digital & Innovation
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารกลุ่ม
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
 คุณพงษกรณ์ คุณพงษกรณ์ คอวนิช
อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และ จัดหารายได้
Head of Product Marketing Unit
Advanced Wireless Network Co., ltd.
 คุณศักดิ์ชัย คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล
อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Managing Partner
บริษัท พายาซาลมิ เรืองกิตติกุล แอนด์ แอสโซซิเอส จำกัด
 Somchat-Image_crop-150x150
ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายกฝ่ายวิชาการและข้อมูลตลาด
กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 คุณสุภาวดี คุณสุภาวดี ตันติยานนท์
อุปนายกฝ่าย รัฐกิจสัมพันธ์
Founder
Experience Matters Co., Ltd.
 คุณอภิรักษ์
คุณอภิรักษ์ วาราชนนท์
กรรมการ
Chief People Officer (People Support Center)
บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 April_crop คุณเอพริล ศรีวิกรม์
กรรมการ
Head of CPG & Banking and Financial Services
Google Thailand
Line_Ariya-Banomyong-uai-258x258 คุณอริยะ พนมยงค์
กรรมการ
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท บีอีซี เวิล์ด จำกัด(มหาชน)
คุณบังอร
คุณบังอร สุวรรณมงคล
กรรมการ
MD & Founder
Hummingbirds Research & Marketing Consultant
คุณจักรพล คุณจักรพล จันทวิมล
กรรมการ
Marketing & Sales Director
บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 คุณฉัตรชัย
คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
คุณขนิษฐา คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน
กรรมการ
Deputy Managing Director
INTAGE Thailand
คุณกวีวุฒ  

คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
กรรมการ

Head of SCB 10X
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
คุณกฤตพัฒน์ คุณกฤตพัฒน์ ศุภทนต์
กรรมการ
Chief Executive Officer (CEO)
Event2morrow Co., Ltd.
 คุณกฤษฎา ดร. กฤษฎา โสภา
กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
c07_2013 รศ.ดร.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์
กรรมการ
อาจารย์สาขาวิชาการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 คุณเมญาพิมพ์ คุณเมญาพิมพ์ สมประสงค์
กรรมการ
ผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
คุณณรงเวช คุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช
กรรมการ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการโครงการ
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
 คุณนิรุตติ
คุณนิรุตติ ศุขโรจน์
ที่ปรึกษากฎหมาย
หัวหน้าสำนักงาน
มาร์เก็ตติ้ง ลอว์ คลินิค
คุณณัฐวรรธน์ คุณณัฐวรรธน์ ศรีสุข
กรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณปณต คุณปณต กาญจนศูนย์
กรรมการ
Head of Marketing and Digital Solutions
กลุ่มบริษัท G-Able
คุณพิรัส คุณพิรัส ศิริขวัญชัย
กรรมการ
Chief Marketing Officer
Spa Hakuhodo
คุณประถิมา คุณประถิมา อุเทนพิทักษ์
กรรมการ
Vice President – Food Marketing Office
Betagro Group
คุณสรรค์ฉัตร คุณสรรค์ฉัตร จันทร์สระแก้ว
กรรมการ
Chief Executive Officer (CEO)
Dentsu X (Thailand) Ltd.
 คุณศิลปรัตน์
คุณศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
กรรมการ
Managing Director
BG Container Glass Public Company Limited
คุณสิรินิจ
คุณสิรินิจ โชคชัยฤทธิกุล
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์การตลาด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คุณสุรศักดิ์ คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
กรรมการ
Strategic Planning Director
บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด
คุณทวีลาภ-ฤทธาภิรมย์ คุณทวีลาภ ฤทธาภิรมย์
กรรมการ
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณถิรพันธ์ คุณถิรพันธุ์ สรรพกิจ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 คุณวิภาดา
คุณวิภาดา อัตศรัณย์
กรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
FrieslandCampina (Thailand) Ltd.
คุณวิไลวรรณ คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ
กรรมการเหรัญญิก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

 

 


 

Edu Found logo-eps

 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

เริ่มก่อตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาฯ ตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งให้เป็นมูลนิธิแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาพัฒนาความรู้ให้แก่ครู อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการตลาดด้วยการจัดสัมมนา  กิจกรรม และโครงการต่างๆ  รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาภาควิชาการตลาด ที่เรียนดี มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักการตลาดที่ดี ซึ่งทุนการศึกษาที่มอบให้เป็นจำนวนเงิน  30,000 บาทต่อคนต่อปี และให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา  โดยหวังว่านักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานี้จะได้รับการศึกษาและพัฒนาความรู้ ความสามารถเป็นบุคลากรการตลาดที่มีคุณภาพ

 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ปี 2559-2561

 

ประธานกิตติมศักดิ์

ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกิตติมศักดิ์
องคมนตรี

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

1. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา  บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการ
Chief Executive Office บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
3. ดร.ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ (President) กลุ่มธุรกิจบีเจซี 2 บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
4. คุณสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการ
อดีตประธานอำนวยการ – ประเทศไทย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5. คุณสุภัท ตันสถิติกร กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทส์ ครีเอชั่น จำกัด
6. คุณสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการ
กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
7. คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน กรรมการ
ประธาน สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย
8. คุณวศิน เตยะธิติ กรรมการ
ประธานกรรมการ บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด
9. คุณไพบูลย์ สำราญภูติ กรรมการ
ประธานกรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาไพบูลย์และบุตร จำกัด
10. คุณดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล กรรมการ
ที่ปรึกษา บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
11. คุณสมพร มาอุทธรณ์ กรรมการ
CEO    บริษัท สไปซี่ เอช จำกัด
12. คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
13. ภก.ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด
14. คุณอนุวัตร เฉลิมไชย กรรมการ
Brand Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
15. คุณมณฑิรา ลิมปนารมณ์ กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจสื่อ บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
16. คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
17. คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการและเหรัญญิก
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
18. คุณนิรุตติ ศุขโรจน์ กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงาน มาร์เก็ตติ้ง ลอว์ คลินิก
19. ม.ร.ว. สุทธิภาณี ยุคล กรรมการและรองเลขานุการ
ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

 


 

 

LOGO AMF

สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย

ASIA MARKETING FEDERATION (AMF)

 

ความเป็นมา

ความสำเร็จจากความร่วมมือของประเทศในยุโรปและอเมริกา ในด้านต่างๆ ทำให้เศรษฐกิจและความก้าวหน้าเทคโนโลยีของสองภูมิภาคขยายตัวอย่างรวดเร็ว

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และสมาคมการตลาดญี่ปุ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายว่า กลุ่มประเทศทางเอเชียน่าจะรวมตัวกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้รวดเร็วเช่นกัน จึงเริ่มวางแผนที่จะก่อตั้ง “สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย” ขึ้นบ้าง โดยได้ออกเดินทางเยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับสมาคมการตลาดฯของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและภูมิภาค เพื่อจัดตั้งสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Marketing Federation – APMF)

หลังจากได้มีการวางแนวนโยบายและทิศทางของการจัดตั้งสหพันธ์การตลาดแล้ว สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงเข้าร่วมประชุมผู้ร่วมก่อตั้งครั้งแรกที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2533

สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Marketing Federation – APMF) ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1  เมษายน  2533

ต่อมาในปี 2550 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation – AMF)

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมการตลาดในแถบภูมิภาคเอเชีย อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ทางการตลาดกับสหพันธ์ฯ ในภูมิภาค ต่าง ๆ ทั่วโลก
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านการตลาด กิจกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 4. เพื่อวางมาตรการ และรักษาสิทธิประโยชน์ของสหพันธ์ฯ
 5. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับภาครัฐบาล สถาบันการศึกษา ผู้ชำนาญการและผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงว่า จะเป็นสมาชิกของสหพันธ์หรือไม่

 

14 ประเทศสมาชิกใน AMF

 1. Bangladesh – Marketing Society Bangladesh (MSB)
 2. China – CCPIT Commercial Sub-council
 3. Cambodia – Marketing Association of Cambodia (MAC)
 4. Taiwan Institute of Marketing Science (TIMS)
 5. Hong Kong – Hong Kong Institute of Marketing (HKIM)
 6. Indonesia – Indonesia Marketing Association (IMA)
 7. Japan – Japan Marketing Association (JMA)
 8. Korea – Marketers Society of Korea (MASOK)
 9. Malaysia – Institute of Marketing Malaysia (IMM)
 10. Philippines – Philippine Marketing Association (PMA)
 11. Singapore – Marketing Institute of Singapore (MIS)
 12. Sri Lanka – Sri Lanka Institute of Marketing (SLIM)
 13. Thailand – Marketing Association of Thailand (MAT)
 14. Vietnam – Vietnam Marketing Association (VMA)

 

ติดตามรายละอียดที่

http://www.asiamarketingfederation.org

https://www.facebook.com/asiamarketingfederation

 

 


 

Print

 

ยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)

ก่อตั้งแต่ปี 2528… ถ้าคุณคือนักศึกษาวิชาการตลาด ที่นี่….คือแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะ เพิ่มพูนความพร้อม ก่อนก้าวสู่ชีวิตการทำงาน ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการซึ่งเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าฝึกงานในสถานการณ์จริงมาแล้ว ผลงานเด่นๆ อาทิ โครงการ Sharing Together โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ (Marketing Trainee) โครงการประกวดแผนการตลาด (J-MAT Award) โครงการจัดสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด และโครงการ Smart J-MAT

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/smartjmat

http://www.marketingthai.or.th/jmat/