About us

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT)

นับจากวันก่อตั้งใน พ.ศ. 2509 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีนโยบายหลักที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ด้านการตลาด นับตั้งแต่นักธุรกิจ นักการตลาด ผู้ประกอบการ ตลอดจนคณาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาด และ นิสิตนักศึกษาการตลาดทั่วประเทศ เพื่อสร้าง “สังคมของนักการตลาดพันธุ์แท้” ที่มีความเชี่ยวชาญและภาคภูมิใจในวิชาชีพนักการตลาด

วันนี้ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เติบโตเป็นผู้ที่มีความพร้อมในทุกด้านที่จะพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานของนักการตลาดไทยให้เท่าเทียมกับมาตรฐานโลก ผ่านหลายช่องทาง เช่น

  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งระดับประเทศและระดับโลก ให้กับนักธุรกิจ นักการตลาด นักขายและผู้ประกอบการ     ทุกภาคอุตสาหกรรม

  ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักการตลาดได้พัฒนาตัวเองและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแนะนำแนวทางให้ทุกคนที่อยากเริ่มต้นอาชีพนี้

  ติดต่อประสานงานกับองค์กรทั้งในประเทศและในภูมิภาคเพื่อจัดอบรมทางการตลาด

  เป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิก ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอัพเดทตัวเองเกี่ยวกับกระแสการตลาดของโลก

 


รายนามคณะกรรมการอำนวยการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ปี 2559-2561

 

suputra1 คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
คุณชนิต สุวรรณพรินทร์
เลขาธิการ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
อุปนายก
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล
อุปนายก
Managing Partner
บริษัท พายาซาลมิ เรืองกิตติกุล แอนด์ แอสโซซิเอส จำกัด
คุณมณฑิรา ลิมปนารมณ์
อุปนายก
กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจสื่อ
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
somchat-image_crop ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ
อุปนายก
กรรมการบริหารและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คุณพงษกรณ์ คอวนิช
อุปนายก
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและกิจกรรมการตลาด
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
คุณสุภี พงษ์พานิช
อุปนายก
ที่ปรึกษา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 evp-buranin-1_crop คุณบุรณิน รัตนสมบัติ
อุปนายก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Malika คุณมัลลิกา ภูมิวาร
กรรมการเหรัญญิก
Partner
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี คอนซัลติ้ง จำกัด
คุณสุณี ปริปุณณะ
กรรมการ
Chief Executive Officer
Omnicom Media Group
คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย
กรรมการ
Chief Corporate  Affairs Officer (CCAO)
BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
คุณจินตนา อุดมทรัพย์
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
รศ.ดร.กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์
กรรมการ
อาจารย์สาขาวิชาการตลาด
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล
กรรมการ
Strategic Planning Director
บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด
คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ
กรรมการ
President & Chief Brand Strategist
Y&R Thailand
 crop_Supavadee คุณสุภาวดี ตันติยานนท์
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มัลเล็น โลว์ กรุ๊ป ประเทศไทย
 ศิลปรัตน์_crop คุณศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร
กรรมการ
Managing Director
BG Container Glass Company Limited
 วรรณฤดี_crop คุณวรรณฤดี ศิริวัฒน์เวชกุล
กรรมการ
Client Partner
Facebook
dr-jirayut-1 ผศ.ดร.จิรายุส พู่มนตรี
กรรมการ
ผู้อำนวยการ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
marisa_crop คุณมาริสา จงคงคาวุฒิ
กรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 Dharee คุณธารี ประศาสน์วินิจฉัย
กรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายมีเดีย
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
 april_crop คุณเอพริล ศรีวิกรม์
กรรมการ
Head of CPG & Banking and Financial Services
Google ประเทศไทย
mr-ariya-banomyong_crop1 คุณอริยะ พนมยงค์
กรรมการ
Managing Director
LINE Company Thailand Limited
crop_Kanya คุณกัญญา บุญสุภาพร
กรรมการ
อดีต Senior Manager – Tax Center
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
crop_คุณชลิต คุณชลิต  ลิมปนะเวช
กรรมการ
อดีตคณบดี คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
rungroj คุณรุ่งโรจน์ ชื่นทศพลชัย
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การตลาด)
บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( Betagro Group )
คุณนิรุตติ ศุขโรจน์
กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย
หัวหน้าสำนักงาน
มาร์เก็ตติ้ง ลอว์ คลินิค
 Aranya คุณอรัญญา ลือประดิษฐ์
กรรมการ
อดีตผู้จัดการสนับสนุน – สื่อมวลชนสัมพันธ์
บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
pathamawan-sathaporn_crop คุณปัทมวรรณ สถาพร
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
มายด์แชร์ ประเทศไทย

 

 

 


 

Edu Found logo-eps

 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

เริ่มก่อตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาฯ ตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งให้เป็นมูลนิธิแล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาพัฒนาความรู้ให้แก่ครู อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการตลาดด้วยการจัดสัมมนา  กิจกรรม และโครงการต่างๆ  รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาภาควิชาการตลาด ที่เรียนดี มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักการตลาดที่ดี ซึ่งทุนการศึกษาที่มอบให้เป็นจำนวนเงิน  30,000 บาทต่อคนต่อปี และให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา  โดยหวังว่านักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานี้จะได้รับการศึกษาและพัฒนาความรู้ ความสามารถเป็นบุคลากรการตลาดที่มีคุณภาพ

 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ปี 2559-2561

 

ประธานกิตติมศักดิ์

ฯพณฯ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกิตติมศักดิ์
องคมนตรี

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

1. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา  บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการ
Chief Executive Office บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
3. ดร.ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ (President) กลุ่มธุรกิจบีเจซี 2 บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
4. คุณสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการ
อดีตประธานอำนวยการ – ประเทศไทย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
5. คุณสุภัท ตันสถิติกร กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทส์ ครีเอชั่น จำกัด
6. คุณสุรินทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการ
กรรมการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
7. คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน กรรมการ
ประธาน สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย
8. คุณวศิน เตยะธิติ กรรมการ
ประธานกรรมการ บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด
9. คุณไพบูลย์ สำราญภูติ กรรมการ
ประธานกรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาไพบูลย์และบุตร จำกัด
10. คุณดนัย ตั้งศรีวิริยะกุล กรรมการ
ที่ปรึกษา บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
11. คุณสมพร มาอุทธรณ์ กรรมการ
CEO    บริษัท สไปซี่ เอช จำกัด
12. คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
13. ภก.ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด
14. คุณอนุวัตร เฉลิมไชย กรรมการ
Brand Director บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
15. คุณมณฑิรา ลิมปนารมณ์ กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจสื่อ บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
16. คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการและเหรัญญิก
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
17. คุณนิรุตติ ศุขโรจน์ กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงาน มาร์เก็ตติ้ง ลอว์ คลินิก
18. ม.ร.ว. สุทธิภาณี ยุคล กรรมการและรองเลขานุการ
ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

 


 

 

LOGO AMF

สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย

ASIA MARKETING FEDERATION (AMF)

 

ความเป็นมา

ความสำเร็จจากความร่วมมือของประเทศในยุโรปและอเมริกา ในด้านต่างๆ ทำให้เศรษฐกิจและความก้าวหน้าเทคโนโลยีของสองภูมิภาคขยายตัวอย่างรวดเร็ว

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และสมาคมการตลาดญี่ปุ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายว่า กลุ่มประเทศทางเอเชียน่าจะรวมตัวกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้รวดเร็วเช่นกัน จึงเริ่มวางแผนที่จะก่อตั้ง “สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย” ขึ้นบ้าง โดยได้ออกเดินทางเยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับสมาคมการตลาดฯของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและภูมิภาค เพื่อจัดตั้งสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Marketing Federation – APMF)

หลังจากได้มีการวางแนวนโยบายและทิศทางของการจัดตั้งสหพันธ์การตลาดแล้ว สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงเข้าร่วมประชุมผู้ร่วมก่อตั้งครั้งแรกที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2533

สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Marketing Federation – APMF) ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1  เมษายน  2533

ต่อมาในปี 2550 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น สหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation – AMF)

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมการตลาดในแถบภูมิภาคเอเชีย อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ทางการตลาดกับสหพันธ์ฯ ในภูมิภาค ต่าง ๆ ทั่วโลก
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านการตลาด กิจกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 4. เพื่อวางมาตรการ และรักษาสิทธิประโยชน์ของสหพันธ์ฯ
 5. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับภาครัฐบาล สถาบันการศึกษา ผู้ชำนาญการและผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงว่า จะเป็นสมาชิกของสหพันธ์หรือไม่

 

14 ประเทศสมาชิกใน AMF

 1. Bangladesh – Marketing Society Bangladesh (MSB)
 2. China – CCPIT Commercial Sub-council
 3. Cambodia – Marketing Association of Cambodia (MAC)
 4. Taiwan Institute of Marketing Science (TIMS)
 5. Hong Kong – Hong Kong Institute of Marketing (HKIM)
 6. Indonesia – Indonesia Marketing Association (IMA)
 7. Japan – Japan Marketing Association (JMA)
 8. Korea – Marketers Society of Korea (MASOK)
 9. Malaysia – Institute of Marketing Malaysia (IMM)
 10. Philippines – Philippine Marketing Association (PMA)
 11. Singapore – Marketing Institute of Singapore (MIS)
 12. Sri Lanka – Sri Lanka Institute of Marketing (SLIM)
 13. Thailand – Marketing Association of Thailand (MAT)
 14. Vietnam – Vietnam Marketing Association (VMA)

 

ติดตามรายละอียดที่

http://www.asiamarketingfederation.org

https://www.facebook.com/asiamarketingfederation

 

 


 

Print

 

ยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)

ก่อตั้งแต่ปี 2528… ถ้าคุณคือนักศึกษาวิชาการตลาด ที่นี่….คือแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะ เพิ่มพูนความพร้อม ก่อนก้าวสู่ชีวิตการทำงาน ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการซึ่งเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าฝึกงานในสถานการณ์จริงมาแล้ว ผลงานเด่นๆ อาทิ โครงการ Sharing Together โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ (Marketing Trainee) โครงการประกวดแผนการตลาด (J-MAT Award) โครงการจัดสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด และโครงการ Smart J-MAT

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

www.facebook.com/smartjmat

http://www.marketingthai.or.th/jmat/