Copy of ปก digital 1200_800
ประกาศผล!! รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ

ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาทุกคนนะคะ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุน 2562 -1ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุน 2562 -2

ขอให้น้องๆที่มีรายชื่อได้รับคัดเลือก ส่ง Email แจ้งรายละเอียด และแนบเอกสาร ดังนี้
1.ชื่อ-นามสกุล
2.ชั้นปี
3.สถาบันการศึกษา
4.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (เพื่อใช้รับทุนการศึกษา)
5.สำเนาบัตรประชาชน

ที่ Email: pattanee@marketingthai.or.th (พี่ฝน)

ภายในวันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2562 ก่อน 16.00 น. นะคะ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2679 7360-3
หรือ Fan Page Facebook : MAT Society